§ 1. Postanowienia ogólne

 1. A-Z Automatyka Maciej Hachuła, z siedzibą w Tychach ul. Jedności 18a , 43-100 Tychy, posiadająca NIP 646-275-26-25 (dalej: „Sprzedawca”), udziela odbiorcy towaru wskazanego na dokumencie sprzedaży (dalej: „Klient”) urządzenia (dalej: „Urządzenia”) Gwarancji na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie (dalej: „OWG”).

§ 2. Okres gwarancji

 1. Gwarancja udzielona jest na okres 3 miesięcy dla urządzeń nowych i używanych. Dla urządzeń opisanych jako uszkodzone, na części lub niekompletne gwarancja nie jest udzielana.
 2. Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży urządzenia Klientowi. Wady urządzenia, zgłoszone Sprzedawcy po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.
 3. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli w tymże okresie zawiadomił Sprzedawcę o wadzie.

§ 3. Warunki gwarancji.

 1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 OWG, powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu.
 2. Gwarancją nie są objęte wady Urządzenia wynikłe z:
  1. uszkodzeń mechanicznych,
  2. użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem Urządzenia,
  3. zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,
  4. niewłaściwej instalacji (montażu) i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić Urządzenie.
 3. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne a także elementy objęte gwarancją podmiotów trzecich.
 4. Naruszenie przez Klienta zabezpieczeń Urządzenia (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek zawierających numer seryjny), a także dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia z pominięciem trybu określonego w OWG – skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.

§ 4. Zgłoszenie reklamacyjne.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane na piśmie i zawierać:
  1. dane Klienta,
  2. dane osoby zgłaszającej wadę (o ile osobą zgłaszającą wadę jest inna osoba niż Klient)
  3. oryginał lub kopię dowodu zakupu (faktura, paragon),
  4. szczegółowy opis wady.
 2. Dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego z naruszeniem ust. 1 może wydłużyć proces rozpatrzenia reklamacji lub spowodować jej nieuznanie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z reklamowanym urządzeniem powinno zostać dostarczone na adres Sprzedawcy tj.:
  A-Z Automatyka Maciej Hachuła
  Jedności 18a, 43-100 Tychy
 4. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć Urządzenie na czas transportu w ramach dokonywanego zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w okresie gwarancji, w formie elektronicznej jest wystarczające dla uznania, iż zgłoszenie zostało dokonane w terminie obowiązywania gwarancji.

§ 5. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego Urządzenia, w przypadku stwierdzenia usterki niemożliwej do usunięcia zwrotu kosztów zakupu.
 2. Jeżeli naprawa lub wymiana Urządzenia na nowe będzie pociągać za sobą niewspółmiernie wysokie koszty dla Sprzedawcy lub będzie niemożliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną cenę a Klient zwróci Sprzedawcy Urządzenie.
 3. W przypadku wymiany Urządzenia gwarancja nie obejmuje czynności związanych z podłączeniem i regulacją jego parametrów.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zasadności roszczeń.
 5. Sprzedawca przed podjęciem decyzji co do uwzględnienia reklamacji może zażądać od Klienta udzielenia informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 OWG. W takim wypadku termin wskazany w ust. 4 może zostać wydłużony o czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Klienta.
 6. W przypadku nieuznania reklamacji Urządzenie zostanie zwrócone Klientowi.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezgodności ocen dotyczących wystąpienia bądź nie wystąpienia wady, strony mogą się odwołać do oceny powołanego za obopólnym porozumieniem rzeczoznawcy lub jednostki badawczej. Koszty ekspertyzy zostaną rozliczone wedle uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące rozpatrywania reklamacji prosimy kierować bezpośrednio na email: azautomatyka@op.pl